Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,

bardzo dziękujemy za odwiedziny w sklepie internetowym JOOP! Pamiętaj, że korzystanie z pełnej funkcjonalności naszego sklepu internetowego nie jest możliwe w przeglądarce Internet Explorer.

Zalecamy korzystanie z przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari lub innych.

Pobierz wersję do druku

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY JOOP! SKLEP INTERNETOWY

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA, DEFINICJE

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do relacji handlowych pomiędzy Lenox AG, Sonnenwiesenstrasse 21,
CH-8280 Kreuzlingen, Szwajcaria dalej również jako: ”my“lub“nas”), a Klientem prowadzonego przez nas sklepu internetowego JOOP! (Online Shop Germany) znajdującego się na stronie internetowej www.joop.com (dalej jako: ,,Sklep Internetowy‘‘ lub ,,JOOP!‘‘) i mają zastosowanie wyłącznie w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia.

1.2. Odmienne lub uzupełniające warunki zaproponowane przez Klienta nie będą uznawane, chyba że w indywidualnym przypadku wyraźnie zgodzimy się na ich obowiązywanie na piśmie. Indywidualne ustalenia w jednostkowych przypadkach mają pierwszeństwo w każdej sytuacji.

1.3. Sklep Internetowy skierowany jest wyłącznie do Klientów, którzy mają miejsce zwykłego pobytu, adres dostawy oraz adres rozliczeniowy w Polska i są konsumentami w rozumieniu przepisów ustawowych (§ 13 BGB), tj. osobami fizycznymi dokonującymi czynności prawnej w celu, którego nie można przypisać jej ani zarobkowej, ani samodzielnej działalności zawodowej. Sklep internetowy nie jest skierowany do osób nieletnich.

 

2. ZAWARCIE UMOWY, PREZENTACJA PRODUKTU

2.1. Asortyment zaprezentowany w Sklepie Internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz jest zaproszeniem Klienta do zawarcia umowy. Zwracamy uwagę, że kolorystyka produktów może odbiegać od ich prezentacji w Sklepie Internetowym. Prezentacja produktów w Sklepie Internetowym ma jedynie charakter poglądowy, a ich kolor może odbiegać od tego, jaki prezentowany jest na zdjęciach.

2.2. Zamówienie Klienta jest składane poprzez umieszczenie wybranych produktów do koszyka JOOP! i złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz”. Wysyłając zamówienie Klient składa wiążącą ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów znajdujących się w koszyku JOOP!. Przed wysłaniem formularza zamówienia Klient może sprawdzić swoje wybory i informacje oraz poprawić wprowadzone błędy.

2.3. Następnie, Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie otrzymania zamówienia (dalej jako: „potwierdzenie odbioru“). Potwierdzenie odbioru jedynie dokumentuje, że JOOP! otrzymał zamówienie i nie stanowi akceptacji oferty Klienta, rozumianej jako zawarcie umowy.

2.4. Umowa zostaje zawarta dopiero wtedy, gdy w ciągu pięciu dni od złożenia zamówienia prześlemy Klientowi osobne oświadczenie o przyjęciu zamówienia pocztą elektroniczną (dalej jako: „potwierdzenie zakupu“) lub potwierdzenie wysyłki zamówionego przez Klienta towaru. W przypadku zamówionych produktów, które nie są wymienione w potwierdzeniu zakupu lub powiadomieniu o wysyłce, nie dochodzi do zawarcia umowy. Może to dotyczyć również produktów, które są oferowane w sklepie internetowym, ale nie są dostępne na przykład w momencie otrzymania przez nas zamówienia Klienta.

2.5. Umowa jest zawierana pomiędzy Lenox AG, a Klientem.

 

3. CENY, PŁATNOŚCI, POTRĄCENIA, PRAWO ZATRZYMANIA I ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

3.1. Wszystkie ceny podane w naszym Sklepie Internetowym są kwotami podanymi w Euro i zawierają obowiązujący ustawowo podatek VAT. Decydujące dla cen produktów są ceny podane w momencie składania zamówienia.

3.2. Koszty wysyłki, które ponosi Klient, są wskazane w koszyku JOOP! przed wysłaniem zamówienia. Ogólne informacje o kosztach wysyłki można znaleźć tutaj.

3.3. Płatności za zamówienia w sklepie internetowym można dokonać wyłącznie: przelewem bankowym SOFORT, fakturą, kartą kredytową, PayPal lub przedpłatą (jako przelewem z góry). W przypadku płatności kartą kredytową akceptujemy karty Visa i Mastercard.

3.4. Zapłata ceny zakupu jest wymagalna niezwłocznie po zawarciu umowy. W przypadku przelewu bankowego, jeżeli pieniądze nie wpłyną na konto Sklepu Internetowego w ciągu 14 dni od upływu dnia terminu płatności, nastąpi zwłoka. W przypadku płatności kartą kredytową pobierzemy kwotę płatności z karty kredytowej w momencie wysyłki towaru.

3.5. W przypadku płatności z góry (w formie przelewu bankowego z góry) dostawa zamówionego towaru nastąpi dopiero po zaksięgowaniu pełnej kwoty wskazanej na fakturze, na podanym przez nas koncie. Płatności należy dokonać w ciągu 7 dni roboczych od wysłania przez JOOP! potwierdzenia zakupu. Umowa zostaje w takim przypadku zawarta pod warunkiem tj. umowa i obowiązek dostawy wygasają, jeśli JOOP! nie otrzyma płatności w odpowiednim czasie. Kwoty otrzymane z opóźnieniem stanowią kolejną propozycją zawarcia umowy i mogą zostać przez JOOP! przyjęte w sposób opisany w punkcie 2.4. W przypadku braku akceptacji kwota zostanie niezwłocznie zwrócona, a zamówienie zostanie uznane za nieważne.

3.6. Klient ma prawo do dokonania potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone przez sąd lub są bezsporne, lub zostały przez nas uznane.

3.7. Klient może skorzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenia wobec JOOP! i nasze roszczenia wobec Klienta wynikają z tego samego stosunku umownego.

3.8. Własność dostarczonych towarów pozostaje zastrzeżona do momentu uiszczenia pełnej zapłaty. Co oznacza, że Sklep Internetowy jest właścicielem przedmiotu sprzedaży, aż do chwili uiszczenia całej ceny przez Klienta.

 

4. WYSYŁKA

4.1. O ile nie uzgodniono inaczej, towary zostaną wysłane na adres dostawy podany w zamówieniu za pomocą wybranej przez Klienta metody wysyłki. Dostawy częściowe są dopuszczalne w zakresie, który jest uzasadniony dla Klienta. W przypadku dostaw częściowych zostaje to zaznaczone w potwierdzeniu wysyłki.

4.2. Wysyłka realizowana jest standardową przesyłką DHL. O ile nie wskazano inaczej, odbiór towaru przez Klienta następuje po około 2-4 dniach od złożenia zamówienia.

4.3. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia mogące wystąpić w jego spółce lub w podmiotach, z których usług korzysta (np. firm logistycznych do realizacji zamówienia), jak również za wydarzenia wynikające z siły wyższej, które mogą dodatkowo opóźnić dostawę. O takich opóźnieniach w dostawie Klient zostanie poinformowany niezwłocznie, gdy tylko Sklep Internetowy poweźmie o nich wiadomość. Klient otrzyma nowy termin dostawy, który będzie uzasadniony w danych okolicznościach. Jeżeli po upływie tego terminu towar nadal nie będzie dostępny z powodu okoliczności, za które Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności, JOOP! może odstąpić od umowy w całości lub w części. Klient może odstąpić od umowy w przypadku, gdy nie można zasadnie oczekiwać, że w wyniku opóźnienia przyjmie towar. W tym zakresie JOOP! Zwraca się do Klientów z powiadomieniem o takim przypadku odstąpienia od umowy przynajmniej w formie tekstowej (np. E-mail). Wszelkie już dokonane płatności zostaną niezwłocznie zwrócone. Ewentualne dalsze prawa Klienta pozostają w każdym przypadku nienaruszone.


5. REALIZACJA VOUCHERÓW KAMPANII

5.1. Bony promocyjne to bony, które są wydawane podczas akcji promocyjnych, z określonym okresem ważności. Klient nie może nabyć takich bonów.

5.2. Poniższe warunki mają zastosowanie do kuponów promocyjnych, a także w każdym przypadku do warunków określonych na kuponach promocyjnych.

5.3. Do realizacji kuponów promocyjnych wymagane jest utworzenie konta Klienta.

5.4. O ile kupon promocyjny przewiduje minimalną kwotę zakupu lub minimalną wartość zamówienia, kupon stanowi wartość rabatu od rzeczywistej, ostatecznej ceny zakupu. Warunkiem przyznania rabatu jest zatem faktyczne osiągnięcie odpowiedniej wartości przy danym zakupie. Rezygnacje i inne zwroty dokonane przez Klienta, a zaakceptowane przez JOOP! będą brane pod uwagę w rozliczeniu, w związku z czym wartość zwracanego towaru zostanie odjęta od pierwotnej wartości zamówienia. Jeśli minimalna wartość zamówienia nie zostanie osiągnięta, wartość bonu zostanie odjęta od kwoty podlegającej zwrotowi.

5.5. Kupony promocyjne są ważne tylko w określonym okresie i można je wykorzystać tylko raz w ramach procesu zamówienia. Kuponów promocyjnych nie można ze sobą łączyć (również z różnymi bonami promocyjnymi).

5.6. Kupony promocyjne można zrealizować wyłącznie po utworzeniu konta klienta przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Późniejszy zakup lub kompensacja nie jest możliwa. Wartość bonu nie zostanie wypłacona w gotówce, ani nie zostaną naliczone z tytułu jego posiadania odsetki. Jakiekolwiek pozostałe kub niewykorzystane środki nie zostaną zwrócone.

5.7. Jeżeli kwota zamówienia przekracza wartość bonu promocyjnego, różnicę można dopłacić za pomocą oferowanych metod płatności.

5.8 Jeżeli bony promocyjne wydawane są nieodpłatnie w promocjach, nie podlegają one zwrotowi w przypadku (również częściowego) zwrotu towaru zgodnie z punktem 6.

6. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA dla KONSUMENTÓW, ZWROT KOSZTÓW PRZY SKORZYSTANIU Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, POLITYKA ZWROTÓW JOOP!

Poniżej – w punkcie 6.1 – znajduje się pouczenie dotyczące ustawowego prawa odstąpienia od umowy przysługującego konsumentom. Należy również zwrócić uwagę na zapis w punkcie 6.2.

prawo do zwrotu produktów zakupionych w Sklepie Internetowym w ramach usługi specjalnej. Prawo to obowiązuje przez 30 dni od otrzymania towaru przez Klienta i pod każdym innym względem odpowiada opisanemu ustawowemu prawu do odstąpienia od umowy. Dlatego opis w punkcie 6.1 i umowę w punkcie 6.2 stosuje się odpowiednio do dodatkowego, umownego prawa zwrotu. Klient ma więcej czasu na zwrot towaru – 30 dni od momentu otrzymania go.

6.1. ZASADY ANULOWANIA

Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Klient lub wskazana przez Klienta osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, przejęła lub objęła w posiadanie ostatni towar, w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmowała wiele towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować JOOP! Sklep internetowy C/O PVS Logistikzentrum Werner-Haas-Str. 5, 74172 Neckarsulm, (tel. 800-012002, e-mail: service.pl@joop.com) w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Klient może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 
6.2. KONSEKWENCJE ODSTĄPIENIA

W przypadku odstąpienia od umowy JOOP! Zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanej przez nas dostawy), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym JOOP! otrzymał powiadomienie o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w żadnym wypadku Klient nie poniosi opłat z tytułu tego zwrotu. JOOP! może odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu, że zwrócił towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Towar należy odesłać bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym Klient poinformuje JOOP! o odstąpieniu od niniejszej umowy na adres: JOOP! Sklep internetowy C/O PVS Logistikzentrum Werner-Haas-Str. 5, 74172 Neckarsulm, Niemcy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu czternastu dni. Koszty zwrotu towaru ponosi JOOP!. Za ewentualną utratę wartości towaru Klient musi zapłacić tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem w sposób, który nie jest konieczny do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towaru.

 

6.3. WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku dostawy towarów wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub wyraźnie dostosowanych do osobistych potrzeb lub nienadających się do zwrotu ze względu na swój charakter.

 

 

7. RĘKOJMIA I GWARANCJA

7.1. JOOP! Odpowiada za wady zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi.

7.2. JOOP! zazwyczaj nie udziela gwarancji. Gwarancja w odniesieniu do dostarczonych przez JOOP! towarów istnieje tylko wtedy, gdy została wyraźnie udzielona, np. w potwierdzeniu zakupu odpowiedniej pozycji.

7.3. Zwyczajowe lub nieuniknione odchylenia materiałowe dotyczące jakości, koloru, rozmiaru, projektu i wykonania towarów są z reguły wadami nieistotnymi. Z tego tytułu zwykle nie powstają roszczenia z rękojmi, jednakże Klient może udowodnić, że takie odchylenia są znaczące.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1. JOOP! ponosi odpowiedzialność za szkody - niezależnie od podstawy prawnej, w tym odpowiedzialność za przedstawicieli prawnych lub personel - w przypadku umyślnego działania i rażącego niedbalstwa.

8.2. JOOP! ponosi odpowiedzialność tylko za zwykłe zaniedbanie:
a) za szkody wynikłe z naruszenia życia, obrażeń ciała lub zdrowia,
b) za szkody wynikające z naruszenia istotnego zobowiązania umownego (zobowiązania, którego wykonanie umożliwia przede wszystkim należyte wykonanie umowy i na dotrzymaniu, którego kontrahent umowy zwyczajowo polega i może polegać); w takim przypadku odpowiedzialność ogranicza się jednak do naprawienia przewidywalnej, typowo występującej szkody.

8.3. Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z powyższych postanowień nie mają zastosowania, o ile wada została podstępnie zatajona lub, gdy JOOP! Udzielił gwarancji jakości towaru. To samo dotyczy roszczeń ustawowywch wynikających z odpowiedzialności za produkt.

9. OCHRONA DANYCH

Niniejsze postanowienia punktu 9 mają zastosowanie wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Klienta odpowiednich, brzmiących następująco zgód.

9.1. Ocena kredytowa

„Wyrażam zgodę na to, że w ramach procesu składania zamówienia może zostać przeprowadzona tzw. kontrola zdolności kredytowej. W ramach sprawdzenia zdolności kredytowej zostaną sprawdzone wszystkie dostępne dane i ustalone, jakie metody płatności mogą być oferowane za zamówienie, a także czy zamówienie może zostać zrealizowane. W razie potrzeby wszystkie poprzednie zamówienia na moim koncie klienta również zostaną sprawdzone.

Wyrażam zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do sprawdzenia wiarygodności kredytowej (imię i nazwisko, adres itp.) do Solutions GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. Spółka ta wykorzystuje te dane do celów weryfikacji adresu lub kontroli tożsamości w porównaniu z innymi firmami, a także do odpowiednich aplikacji scoringowych. Scoring, czyli wiarygodność kredytowa jest obliczana na podstawie metod matematyczno-statystycznych, wartości prawdopodobieństwa dla określonego przyszłego zachowania i przy wykorzystaniu do tego celu odpowiednich danych.

 

9.2. Wykorzystanie danych w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom

„Wyrażam zgodę, aby nawet w przypadku anulowania zamówienia: 1) moje dane do realizacji umowy (np. przedmiot zakupu, koszyk, imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, adres dostawy, sposób płatności oraz dane bankowe) oraz 2) urządzenie i dane dotyczące korzystania z moich wizyt na stronach internetowych tej witryny (np. ustawienia kraju, informacje o urządzeniu, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i zakresie odwiedzanych stron internetowych oraz ścieżkach kliknięć) wraz z 3) plikami cookies (tj. małymi plikami tekstowymi, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej) i/lub identyfikatorem odwiedzającego, który jest tworzony z danych nieosobowych urządzeń końcowych, z których korzystałem/am podczas odwiedzania stron internetowych (np. rozdzielczość ekranu i wersja systemu operacyjnego), dzięki którym urządzenia końcowe, z których korzystam można z pewnym prawdopodobieństwem rozpoznać podczas dalszych wizyt - były zbierane, przetwarzane i wykorzystywane przez JOOP! w celu automatycznego sprawdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na nadużycie serwisu lub próby oszustwa podczas jego lub przyszłego zamówienia lub próby zamówienia.

Zapewniam, że mogę wyrazić tę zgodę w odniesieniu do wszystkich urządzeń końcowych, z których korzystam odwiedzając niniejszą stronę internetową oraz że poinformuję o wyrażeniu zgody osoby trzecie, którym udostępniam swoje urządzenia końcowe wykorzystywane w tym celu oraz zapewnię, że wyrażą one również zgodę na opisane środki lub nie będą one odwiedzać tej witryny za pomocą moich urządzeń końcowych.

Dane dotyczące korzystania z moich wizyt na stronie internetowej są pobierane z bazy danych, w której są przechowywane pod pseudonimem w celu reklamy, badania rynku i projektowania tych stron internetowych zgodnie z zapotrzebowaniem. Szczegóły znajdują się w odpowiednich postanowieniach polityki prywatności. Informa solutions GmbH jest podmiotem przetwarzającym dane w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom.“

9.3. Transmisja danych do Device Transaction Pool do użytku przez spółki członkowskie

„Wyrażam również zgodę na przesyłanie danych określonych powyżej w punkcie 9.2, 1), 2) i 3) do Device Transaction Pool (DTP) i przechowywanie ich w tym miejscu. Celem DTP jako branżowego systemu ostrzegania jest ochrona firm członkowskich uczestniczących w DTP przed nadużyciami i stratami z tytułu nieściągalnych długów, które mogą powstać w wyniku oszustwa przy świadczeniu komercyjnych, odpłatnych usług telekomunikacyjnych lub usług telemedialnych partnerom kontraktowym, którzy nie chcą lub nie mogą zapłacić, zwłaszcza z powodu oszustwa. Przesłane dane będą przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie do tych celów. W przypadku wniosku spółki będącej członkiem DTP, do tej spółki członkowskiej zostaną przesłane tylko wyniki kontroli podejrzeń dotyczących danego zapytania. Można też wykorzystać dane pozytywne, czyli pozytywnie oceniane są urządzenia końcowe, które służą np. do dokonywania częstych i terminowych płatności. Przechowywanie danych wyników w poszczególnych spółkach członkowskich poza konkretnym przypadkiem indywidualnego wykorzystania nie ma miejsca. DTP jest obsługiwane przez infoscore Tracking Solutions (ITS), Zollhof 8, 40221 Düsseldorf, Niemcy, jako podmiot przetwarzający dane zamówień dla spółek członkowskich.“

9.4. Centrum preferencji

„Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych w Centrum Preferencji w celu osobistego doradztwa, obsługi klienta i personalizacji reklam oraz na łączenie ich z danymi śledzenia z newslettera, o ile wyraziłem/am odrębną zgodę na ich gromadzenie. Przykładowe miejsce zamieszkania jest wykorzystywane do wysyłania zaproszeń na określone wydarzenia w danym sklepie. Wiek, płeć, czas zakupu oraz historia zakupów (artykuł, ilość, rozmiar, kolor, cena, numer zamówienia, wymiana, zwrot, miejsce zakupu) są analizowane w celu umożliwienia spersonalizowanych rekomendacji produktów. Spersonalizowane rekomendacje produktów dokonywane są za pośrednictwem poczty e-mail, SMS/MMS, a jeśli została wyrażona na to odrębna zgoda, poprzez lokacje reklamowe, w sklepie lub poprzez reklamę prasową.“

9.5. Biuletyn

„a) Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego adresu e-mail przez Strellson AG oraz spółki stowarzyszone Strellson AG, Strellson GmbH, Windsor Damen- und Herrenbekleidung GmbH, Lenox AG, HF Retail GmbH, Lenox BV, Strellson France Sarl, w celu wysyłania do mnie za pośrednictwem poczty elektronicznej reklam i informacji dotyczących produktów, ofert i usług spółek stowarzyszonych, takich jak biuletyny, zaproszenia na wydarzenia, komunikaty promocyjne, promocje produktów.

W każdej chwili mogę odwołać tę zgodę, wysyłając e-mail na adres unsubscribe@joop.com

„b) Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych śledzenia newslettera w celu osobistej konsultacji w kontekście obsługi klienta oraz personalizacji reklam przez Strellson AG oraz przez firmy powiązane ze Strellson AG Strellson GmbH, Windsor Damen- und Herrenbekleidung GmbH, Lenox AG, HF Retail GmbH, Lenox BV, Strellson France Sarl. Informacje o newsletterze (nazwa newslettera, kategoria newslettera, czas wysłania, czas otwarcia) oraz kiedy kliknąłem, w który link w ramach newslettera są zbierane.

W każdej chwili mogę odwołać tę zgodę, wysyłając e-mail na adres unsubscribe@joop.com

9.6.  Odwołanie

„Mogę cofnąć powyższe zgody wyrażone w punktach 9.2. do 9,5. w dowolnym momencie, nieformalnie, ze skutkiem na przyszłość, na przykład pocztą elektroniczną na adres unsubscribe@joop.com. Dalsze korzystanie z oferty internetowej może nie być już możliwe według uznania dostawcy.“

 

9.7 W pozostałym zakresie, Klient może znaleźć tutaj link naszą politykę prywatności, która zawiera w szczególności dalsze wyjaśnienia praw Klienta.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWS są lub staną się nieważne, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawowe. Dotyczy to odpowiednio uzupełnienia ewentualnych luk regulacyjnych w niniejszych OWS.

10.2. Wszystkie umowy z JOOP! Podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem niemieckich norm kolizyjnych oraz wszystkich międzynarodowych i ponadnarodowych systemów prawnych, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

10.4. Komisja Europejska podaje pod linkiem:
udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów w sprawach konsumenckich. Nie ma obowiązku uczestniczenia w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową i nie uczestniczymy w tych procedurach.

11. SERWIS

Przywiązujemy dużą wagę do zadowolenia Klientów. Dlatego staramy się rozpatrzyć prośbę Klienta tak szybko, jak to możliwe i skontaktujemy się z Państwem w tym celu po otrzymaniu od Państwa dokumentów lub informacji, lub skargi. W przypadku zapytań serwisowych lub reklamacji mogą Państwo skontaktować się z nami telefonicznie pod 800-012002, pocztą elektroniczną na adres service.pl@joop.com lub pocztą na adres podany w sekcji 6.1.

 

Status na dzień: 28 maja 2019 r